به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟
(9.775%) 126
حقوق خصوصی
(9.387%) 121
حقوق جزا و جرم شناسی
(25.60%) 330
حقوق تجارت بین الملل
(1.396%) 18
حقوق عمومی
(53.37%) 688
حقوق بشر
(0.465%) 6
غیره

تعداد شرکت کنندگان : 1289