a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت راشنو.
تمامی حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09135824743-09139984682

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اساسنامه مرکز داوری

خانه > اساسنامه مرکز داوری
a

اساسنامه مرکز داوری

a

                                                                           اساسنامه


ماده۱- نام موسسه:حامیان عدالت راشنو
ماده۲-موضوع موسسه:
انجام فعالیت هاي حقوقی و وکالت و داوري وحل و فصل دعاوي
ماده۳-مرکز اصلی موسسه:
استان کرمان – شهرستان زرند – بخش مرکزي – شهر زرند-محله فردوسی-خیابان حافظ-کوچه حافظ-۸پلاك -۰طبقه دوم- کدپستی۷۷۶۱۶۴۴۹۴۶
ماده۴-سرمایه موسسه ۱۰۰۰۰۰۰ریال سرمایه نقدي۰ریال سرمایه غیر نقدي
ماده۵- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده۶-تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است.
ماده۷-هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که داراي اکثریت عددي نیز باشند و انتقالسهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
ماده ۸-مجمع عمومی عادي موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضاي سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یاشرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده۹-دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاي هیئت مدیره، مدیرعامل یا شرکاء بوسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل ۱۰روز و حداکثر ۴۰روز خواهد بود.
ماده۱۰-در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده ۹اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده۱۱-وظایف مجمع عمومی عادي بشرح زیر می باشد :
الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
ج- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده۱۲-وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب- افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه
ج- ورود شریک یا شرکاء جدید موسسه
ماده۱۳-تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که که اکثریت عددي دارند و در مجمع عمومی عادي طبق دستور ماده ۱۰۶قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۱۴-هیئت مدیره موسسه مرکب از ۲نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادي یا عادي بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند.
ماده۱۵-هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می تواند براي اعضاء خود سمت هاي دیگري تعیین نماید.

ماده۱۶-مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداري مؤسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه هاي داخلی ، اجراي تصمیمات مجامع عمومی ، اداري دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب ، واگذاري و قبول نمایندگی ،  انتخاب و انتصاب و استخدام متخصیصن و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت هاي حقیقی و حقوقی،استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاري و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهاي مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائی واستیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در تکویل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي با صلح وسازش : اختیارات فوق جنبه محدودیتنداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.
ماده۱۷-جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده۱۸-دارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.
ماده۱۹-هریک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء براي هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید وهمچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده۲۰-سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثناي سال اول که ابتداي آن از تاریخ تاسیس موسسه است.
ماده۲۱-تقسیم سود- از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداري، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاك، مالیات، سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده۲۲-فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. درغیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگري منتقل و از موسسه خارج شوند.
ماده۲۳-انحلال، موسسه مطابق ماده ۱۱۴قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء راي بانحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده۲۴-اختلافات حاصله بین شرکاء موسسه از طریق حکمیت و داوري حل و فصل خواهد شد.
ماده۲۵-در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.
ماده۲۶-این اساسنامه در ۲۶ماده تنظیم و به امضاء کلیه موسسین به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد
 .

a