a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 موسسه حقوقی و داوری حامیان عدالت راشنو.
تمامی حقوق محفوظ است.

10:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

09135824743-09139984682

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

اساسنامه مرکز داوری

خانه > اساسنامه مرکز داوری
a

اساسنامه مرکز داوری

a

                                                                           اساسنامه


ماده1- نام موسسه:حامیان عدالت راشنو
ماده2-موضوع موسسه:
انجام فعالیت هاي حقوقی و وکالت و داوري وحل و فصل دعاوي
ماده3-مرکز اصلی موسسه:
استان کرمان – شهرستان زرند – بخش مرکزي – شهر زرند-محله فردوسی-خیابان حافظ-کوچه حافظ-8پلاك -0طبقه دوم- کدپستی7761644946
ماده4-سرمایه موسسه 1000000ریال سرمایه نقدي0ریال سرمایه غیر نقدي
ماده5- مدت موسسه : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده6-تابعیت موسسه : تابعیت ایرانی است.
ماده7-هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که داراي اکثریت عددي نیز باشند و انتقالسهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
ماده 8-مجمع عمومی عادي موسسه در ظرف مدت چهار ماه هر سال پس از انقضاي سال مالی موسسه تشکیل ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره یاشرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد.
ماده9-دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاي هیئت مدیره، مدیرعامل یا شرکاء بوسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد. فاصله دعوت تا تشکیل مجمع حداقل 10روز و حداکثر 40روز خواهد بود.
ماده10-در صورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند رعایت ماده 9اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده11-وظایف مجمع عمومی عادي بشرح زیر می باشد :
الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره
ج- تعیین خط مشی آینده موسسه و تصویب آن
د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده12-وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه
ب- افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه
ج- ورود شریک یا شرکاء جدید موسسه
ماده13-تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که که اکثریت عددي دارند و در مجمع عمومی عادي طبق دستور ماده 106قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده14-هیئت مدیره موسسه مرکب از 2نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادي یا عادي بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج انتخاب می شوند.
ماده15-هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل و همچنین می تواند براي اعضاء خود سمت هاي دیگري تعیین نماید.

ماده16-مدیر عامل نماینده قانونی و تام الاختیار مؤسسه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر:
امور اداري مؤسسه از هر قبیل ، انجام تشریفات قانونی ، حفظ و تنظیم فهرست دارائی مؤسسه و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه ، تهیه آیین نامه هاي داخلی ، اجراي تصمیمات مجامع عمومی ، اداري دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب ، واگذاري و قبول نمایندگی ،  انتخاب و انتصاب و استخدام متخصیصن و کارمندان و کارگران ، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانکها و ادارات و اشخاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول وماشین آلات و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت هاي حقیقی و حقوقی،استقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و مؤسسات و باز کردن حساب جاري و ثابت در بانکها ، دریافت وجه از حسابهاي مؤسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها ، مرافعات مؤسسه چه مدعی باشد و چه مدعی علیه ، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههاي صالحه و ابتدائی واستیناف و دیوان کشور ، انتخاب وکیل و وکیل در تکویل ، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي با صلح وسازش : اختیارات فوق جنبه محدودیتنداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت مؤسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد.
ماده17-جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.
ماده18-دارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.
ماده19-هریک از اعضاء هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود در بهر یک از شرکاء براي هر مدت که صلاح بداند تفویض نماید وهمچنین هیئت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.
ماده20-سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همانسال خاتمه می یابد به استثناي سال اول که ابتداي آن از تاریخ تاسیس موسسه است.
ماده21-تقسیم سود- از درآمد موسسه در پایان هر سال مالی هزینه اداري، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاك، مالیات، سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده22-فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحلال موسسه نخواهد شد و وراث شریک متوفی و یا ولی محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. درغیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگري منتقل و از موسسه خارج شوند.
ماده23-انحلال، موسسه مطابق ماده 114قانون تجارت منحل خواهد شد و در صورتی که مجمع شرکاء راي بانحلال موسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.
ماده24-اختلافات حاصله بین شرکاء موسسه از طریق حکمیت و داوري حل و فصل خواهد شد.
ماده25-در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.
ماده26-این اساسنامه در 26ماده تنظیم و به امضاء کلیه موسسین به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد
 .

a